Gebruiksvoorwaarden

"Publicatiegegevens:
Gepubliceerd door

Boehringer Ingelheim Animal Health GmbH
Binger Straße 173
55216 Ingelheim, Duitsland

vertegenwoordigd door de algemeen directeur:
George Heidgerken

Telefoon: +49 6132 77 0
Fax: +49 6132 72 0
E-mail:  hebt u een vraag? Klik dan hier of stuur een e-mail naar press@boehringer-ingelheim.com

Arrondissementsrechtbank: Mainz, HRB 20397
Identificatienummer voor de omzetbelasting: DE 211213090"

"Gebruik
Alle informatie op deze website is het eigendom van de Boehringer Ingelheim-bedrijvengroep en is auteursrechtelijk beschermd. Het gebruik van documenten (zoals witboeken, persberichten, informatiebladen en veelgestelde vragen) afkomstig van deze website is toegestaan, mits (1) deze vermelding in alle exemplaren wordt weergegeven en, in het bijzonder, zowel de vermelding ten aanzien van auteursrechten als deze vermelding ten aanzien van toestemming voor gebruik wordt weergegeven, (2) het gebruik van dergelijke documenten afkomstig van deze website uitsluitend bestemd is voor informatie-, communicatie- en niet-commerciële doeleinden of voor persoonlijk gebruik en de betreffende documenten niet worden gekopieerd of geplaatst op een netwerkcomputer of worden gebruikt in commerciële media, en (3) de documenten op geen enkele wijze worden gewijzigd. Gebruik voor andere dan deze doeleinden is uitdrukkelijk verboden en kan leiden tot zware civielrechtelijke en strafrechtelijke straffen. Overtredingen resulteren in vervolging.
De hierboven verleende toestemming heeft geen betrekking op het gebruik van het ontwerp en de indeling van de website boehringer-ingelheim.com of enige andere website die eigendom is van een van de bedrijven die deel uitmaken van de Boehringer Ingelheim-bedrijvengroep of door een van deze bedrijven wordt uitgevoerd, gelicentieerd of beheerd. De onderdelen van deze websites worden beschermd door wetgeving op het gebied van auteursrechten, bedrijfsimago, handelsmerken, oneerlijke concurrentie en andere wetgeving, en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd of geïmiteerd. Het kopiëren of opnieuw aanbieden van enig(e) handelsmerk, bedrijfsimago, logo, grafische weergave, geluid of beeld afkomstig van een website van Boehringer Ingelheim is verboden, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door het betreffende bedrijf van Boehringer Ingelheim dat de rechten hiervan bezit.

Disclaimer
Al het redelijkerwijs mogelijke is gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie die op deze website staat correct en actueel is. De Boehringer Ingelheim-bedrijvengroep en/of de respectieve leveranciers laten zich echter niet uit over de geschiktheid voor enig doel van de informatie in de op deze website gepubliceerde documenten en de aanverwante grafische weergaven. Al deze documenten en aanverwante grafische weergaven worden beschikbaar gesteld in de toestand waarin ze zich op dat moment bevinden, zonder enige vorm van garantie. De Boehringer Ingelheim-bedrijvengroep en/of de respectieve leveranciers wijzen hierbij alle garanties en voorwaarden ten aanzien van deze informatie af, met inbegrip van alle impliciete garanties en voorwaarden ten aanzien van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een specifiek doel, eigendomsrecht en niet-inbreuk. Elke vorm van toegang tot en gebruik van de inhoud ervan is voor eigen risico van de gebruiker. Groepsmaatschappijen van de Boehringer Ingelheim-bedrijvengroep en/of de respectieve leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor enige bijzondere, indirecte of gevolgschade of enige schade in welke vorm dan ook die voortkomt uit gebruiksverlies, dataverlies of winstderving als gevolg van of in verband met het gebruik of het uitvoeren van de op deze website beschikbaar gestelde informatie, ongeacht of deze schade gevorderd wordt op grond van een overeenkomst, nalatigheid of een andere onrechtmatige daad.
Documenten over farmaceutische producten zijn niet bedoeld als alternatief voor een bezoek aan een medisch professional of andere bevoegde deskundige. Als u advies wenst over een specifiek gezondheidsprobleem, neem dan contact op met een medisch professional.
De op deze server gepubliceerde documenten en aanverwante grafische weergaven kunnen technische onjuistheden of typografische fouten bevatten. Wijzigingen worden op periodieke basis doorgevoerd in de informatie op deze website. Producten en/of programma’s die op deze website worden beschreven kunnen op elk willekeurig moment door de Boehringer Ingelheim-bedrijvengroep en/of de respectieve leveranciers verbeterd en/of gewijzigd worden.

Mededelingen over de op deze website beschikbaar gestelde software, documenten en diensten
De Boehringer Ingelheim-bedrijvengroep en/of de respectieve leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor enige bijzondere, indirecte of gevolgschade of enige schade in welke vorm dan ook die voortkomt uit gebruiksverlies, dataverlies of winstderving als gevolg van of in verband met het gebruik of het uitvoeren van de op deze website beschikbaar gestelde software, documenten of informatie of als gevolg van of in verband met het al dan niet verlenen van de op deze website beschikbaar gestelde diensten, ongeacht of deze schade gevorderd wordt op grond van een overeenkomst, nalatigheid of een andere onrechtmatige daad.
Links naar websites van derden
Door op vermelde links naar websites van derden klikken, verlaat u de website van Boehringer Ingelheim. De websites waarnaar de links verwijzen worden niet door Boehringer Ingelheim beheerd en geen van de groepsmaatschappijen van de Boehringer Ingelheim-bedrijvengroep is verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte websites of voor links die daarop voorkomen, of voor wijzigingen aan of updates van dergelijke websites. Tevens is geen van de groepsmaatschappijen van de Boehringer Ingelheim-bedrijvengroep verantwoordelijk voor webcasting of enige andere vorm van overdracht die vanuit een gelinkte website plaatsvindt. Deze links worden uitsluitend aangeboden voor uw gemak; vermelding van een link impliceert niet dat de inhoud van de betreffende website door de Boehringer Ingelheim-bedrijvengroep wordt onderschreven.

Mededeling over auteursrechten
Copyright © 2010-2015 Boehringer Ingelheim GmbH, Duitsland. Alle rechten voorbehouden.
Mededeling over handelsmerken
De op deze website vermelde handelsnamen van producten van Boehringer Ingelheim zijn handelsmerken van groepsmaatschappijen van de Boehringer Ingelheim-bedrijvengroep, ongeacht of de handelsnamen vetgedrukt worden weergegeven of voorzien zijn van het handelsmerkteken ®. De namen van daadwerkelijke bedrijven en producten die op deze website worden vermeld, kunnen handelsmerken zijn van de respectieve eigenaren. Het gebruik van deze handelsmerken, de bedrijfsnaam Boehringer Ingelheim en het bedrijfslogo, behoudens als toegestaan in deze gebruiksvoorwaarden, is uitdrukkelijk verboden en kan in strijd zijn met de wet.
De op deze website besproken producten kunnen in verschillende landen onder verschillende handelsnamen, met verschillende etiketten, met verschillende productpresentaties en in verschillende sterktes op de markt worden gebracht. Als er behoefte aan verduidelijking bestaat, kan contact worden opgenomen met onze plaatselijke groepsmaatschappij.

Vragen en feedback
Vragen en andere vormen van feedback die via deze website worden verstuurd naar Boehringer Ingelheim, dienen geen vragen over persoonlijke gezondheidsaangelegenheden of specifieke uitsluitend op recept verkrijgbare producten te bevatten; dergelijke vragen dienen aan een medisch professional te worden gesteld. Indien een gebruiker van de op deze website aangeboden documenten een bericht stuurt dat feedback bevat, bijvoorbeeld in de vorm van vragen, opmerkingen, suggesties e.d. met betrekking tot de inhoud van dergelijke documenten, wordt deze informatie als niet-vertrouwelijk beschouwd en heeft de Boehringer Ingelheim-bedrijvengroep geen enkele verplichting ten aanzien van deze informatie en is zij vrij om deze informatie zonder enige beperking te reproduceren, te gebruiken, bekend te maken en door te geven aan anderen.
Uw gebruik van deze website kan worden geregistreerd. De Boehringer Ingelheim-bedrijvengroep is vrij om deze informatie te gebruiken voor statistische evaluaties, teneinde een onverstoorde dienstverlening te kunnen realiseren en haar websites te verbeteren. Als u niet kunt instemmen met dit beleid, wordt u verzocht geen gebruik te maken van deze dienst.
Alle rechten voorbehouden die niet uitdrukkelijk in deze gebruiksvoorwaarden zijn toegekend."