Financiële gevolgen van PRRS

Vanaf de ontdekking van het Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus (PRRSv) heeft dit virus zich wereldwijd verspreid. PRRS wordt momenteel in het merendeel van de landen met varkenshouderijbedrijven als endemisch aangemerkt. Er zijn al verschillende schattingen gedaan over de financiële gevolgen van de ziekte, maar deze hadden voornamelijk betrekking op acute uitbraken. De langetermijngevolgen van een PRRS-infectie op vermeerderingsbedrijven is minder goed in kaart gebracht.

Om alle klinische effecten van de ziekte te kunnen meenemen bij het berekenen van de financiële gevolgen, werden bij verschillende onderzoeken ook gegevens over speen- en afmestafdelingen gebruikt. Tussen april 2010 en maart 2012 werden van 205 Canadese varkensbedrijven de productiegegevens verzameld en de PRRS-status geregistreerd. De berekende productiviteitsverliezen als gevolg van PRRS bedroegen EUR 49,96 per zeugplaats, EUR 6,16 per bigplaats in een speenafdeling, en EUR 21,21 per varkensplaats in een opfok-/afmestafdeling. 

Er is ook een onderzoek gepubliceerd dat betrekking had op de situatie in Zweden. Hierbij werd gekeken naar de productiviteitsniveaus op bedrijven die erin geslaagd waren het PRRS-virus te elimineren. Toen zich in 2007 een nieuwe PRRS-uitbraak voordeed werden de varkens geruimd, maar de verliezen op de getroffen bedrijven bedroegen al EUR 90 per zeug. Bij dit onderzoek werd ook berekend dat een PRRSv-infectie gepaard ging met een verlies van EUR 20 per voortgebracht varken.
In 2005 werden de financiële gevolgen van PRRSv in de VS geanalyseerd. Hierbij werd het verlies op jaarbasis voor de sector als geheel geschat op USD 561 miljoen. Dit verlies was voor 52% (USD 292,23 miljoen) toe te schrijven aan verliezen tijdens de opfokfase, voor 36% (USD 201,34 miljoen) aan verliezen tijdens de speenfase, en voor 12% (USD 66,75 miljoen) aan vruchtbaarheidsgerelateerde verliezen. 

Kijkend naar de Amerikaanse varkensstapel als geheel, bedroegen de kosten op jaarbasis USD 93,18 (EUR 69,65) per zeug die deel uitmaakte van de Amerikaanse populatie vermeerderingszeugen. De kosten van PRRSv per varken dat in de VS verhandeld werd, bedroegen USD 5,60 (EUR 4,18).

In 2013 zijn nieuwe berekeningen gemaakt, aan de hand van actuele informatie over de klinische gevolgen, de varkensstapel, de productiesystemen en de productie.  Het totale verlies op jaarbasis als gevolg van PRRSv werd voor de VS geschat op USD 664 miljoen.  Hiervan heeft 45% (USD 302,06 miljoen) betrekking op vermeerderingszeugen en 55% (USD 361,85 miljoen) op varkens in de opfok-/afmestfase.  De kosten van PRRSv op jaarbasis bedragen USD 114,71 (EUR 85,74) per zeug binnen de Amerikaanse populatie vermeerderingszeugen en USD 4,67 (EUR 3,50) per verhandeld varken.