แนะนำขบวนการ 5 ขั้นตอน

การควบคุมโรค PRRS มิใช่เป็นการทำวัคซีนเพียงอย่างเดียว แต่ต้องประกอบไปด้วยความเข้าใจเรื่องโรค และปัญหาที่เกิดขึ้นในขบวนการผลิต ร่วมกับการใช้วิธีการจัดการที่หลากหลายอย่างเป็นระบบในการแก้ปัญหาดังกล่าว

  บริษัทเบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ ได้พัฒนาแนวทางการควบคุมโรค PRRS อย่างเป็นระบบ โดยมี กระบวนการ 5 ขั้นตอน ซึ่งช่วยให้สัตวแพทย์และผู้ผลิตสุกรได้ร่วมกันเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมจัดการกับโรค PRRS เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในระบบการผลิตสุกรทุกรูปแบบ โดยกระบวนการ 5 ขั้นตอนนี้ประกอบด้วย 1.การกำหนดเป้าหมายที่ต้องการ  2. ระบุสถานะของโรคในปัจจุบัน  3.การทำความเข้าใจข้อจำกัดที่มีอยู่  4.กำหนดแนวทางในการแก้ปัญหา  5.ลงมือปฏิบัติและติดตามผลตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้