ขั้นตอนที่ 1

การกำหนดเป้าหมายที่ต้องการ

ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนแรกในกระบวนการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สัตวแพทย์และผู้ผลิตสุกรได้ทำงานร่วมกันในการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นไปได้ ซึ่งเป้าหมายของการทำงานในแต่ละโครงการอาจมีความสำคัญที่หลากหลายและแตกต่างกัน แต่สุดท้ายจะให้ความสำคัญของภาพรวมในการแก้ปัญหามุ่งตรงไปยังวัตถุประสงค์หลักข้อใดข้อหนึ่งดังนี้คือ

การควบคุมโรค  หรือ  การกำจัดโรค PRRS

การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนของโครงการ เป็นพื้นฐานที่สำคัญ    เนื่องจาก

  • เพื่อให้การกำหนดวิธีแก้ปัญหามีประสิทธิภาพและให้มั่นใจว่าโครงการจะประสบความสำเร็จ
  • เพื่อทำให้มีความชัดเจนต่อผลที่คาดหวังของโครงการในทุกระดับ ของฟาร์มและระบบการผลิต
  • เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับการวัดผลและเป้าหมายของโครงการ

เป้าหมายและความคาดหวังผลความสำเร็จของโครงการนั้น อาจจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละฟาร์ม  โดยขึ้นกับประเภทของระบบการผลิต และสภาวะของโรค PRRS ในฝูงสุกรนั้น

"ฉันต้องการควบคุมไวรัส PRRS"

"ฉันต้องการกำจัดไวรัส"

  "ฉันต้องการลดความเสี่ยงของการติดเชื้อจากแม่ไปสู่ลูก"

...