ขั้นตอนที่ 2

ระบุสถานะของโรค PRRS ในปัจจุบัน

การระบุสถานะของโรค PRRS ในฟาร์มสามารถทำได้โดยการประเมินจากการแพร่เชื้อไวรัส และ การสัมผัสเชื้อไวรัส

สำหรับภาวะการแพร่เชื้อไวรัสสามารถระบุได้ด้วยการตรวจพบไวรัสในกระแสเลือดหรือน้ำลาย ซึ่งเพิ่มโอกาสในการแพร่เชื้อไปสู่สุกรตัวอื่น  โดยฝูงสุกรที่ยังคงพบการแพร่เชื้อวนเวียนภายในฝูงอยู่นี้ เรียกว่าเป็น ฝูงที่ไม่นิ่ง

ขณะที่การตรวจพบแอนติบอดี้ต่อเชื้อ PRRS ในกระแสเลือด เป็นการบ่งบอกว่าสุกรเคยสัมผัสเชื้อมาก่อน โดยไม่สามารถจำแนกความแตกต่างระหว่างการติดเชื้อไวรัสกับการทำวัคซีน ซึ่งการตรวจพบแอนติบอดี้นี้ไม่มีความสัมพันธ์กับการแพร่เชื้อไวรัสภายในฝูงสุกร

การจำแนกประเภทของฝูงสุกรตามสถานะของ PRRS จะช่วยในการระบุวัตถุประสงค์ว่าจะเป็นการควบคุม หรือ กำจัดเชื้อไวรัส

ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ทั้งฝูงแม่พันธุ์และสุกรขุนมีสถานะไม่นิ่ง และตรวจพบการแพร่เชื้อไวรัสวนเวียนทั้งภายในฝูงแม่พันธุ์ด้วยกันเองและระหว่างฝูงแม่พันธุ์กับสุกรขุน  เป้าหมายเบื้องต้นของโครงการควบคุมโรค PRRS  ควรเริ่มจากการทำให้ฝูงแม่พันธุ์นิ่ง เช่น การหามาตรการป้องกันการแพร่เชื้อในฝูงสุกรพันธุ์

...