ขั้นตอนที่ 5

ลงมือปฏิบัติและติดตามประเมินผลวิธีการที่เลือกใช้

ในการลงมือปฏิบัติสำหรับโครงการควบคุมโรค PRRS จำเป็นต้องมีการสื่อสารโดยตรงกับทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากแผนการทำงานหรือจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

หัวใจสำคัญในความสำเร็จของการลงมือปฏิบัตินั้นคือ การวางแผนด้านการสื่อสารที่ถูกต้อง ซึ่งประกอบด้วย

  • บอกถึงทิศทางแผนดำเนินงานของโครงการอย่างชัดเจน
  • กำหนดเวลาที่ชัดเจนของแต่ละขั้นตอนการทำงาน
  • ระบุผลที่คาดหวังอย่างชัดเจน

การติดตามผลงาน

การติดตามงานของโครงการประกอบด้วย 2 ส่วนคือ

  • ตรวจสอบว่า การลงมือปฏิบัตินั้นเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ซึ่งรวมถึง การเก็บรักษาวัคซีน, เวลาในการดำเนินการ รวมทั้งเทคนิควิธีการในการทำวัคซีน การติดตามผลความสำเร็จของโครงการ ควรประเมินจากประสิทธิภาพการผลิต  อาการป่วยของสุกร  และข้อมูลจากผลการวินิจฉัยโรค

 

การติดตามอย่างมีประสิทธิภาพจะต้องลงมือทำอย่างจริงจัง และต่อเนื่องสม่ำเสมอ

...