ขั้นตอนทื่ 3

ทำความเข้าใจข้อจำกัดที่มีอยู่ในปัจจุบัน

หลังจากมีการระบุเป้าหมายและกำหนดวิธีการของโครงการเช่นโปรแกรมการทำวัคซีนแล้ว การประเมินศักยภาพและข้อจำกัดของระบบการผลิตนั้นๆก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงด้วยเช่นกัน

ข้อจำกัดทั่วไปที่พบอาจจะรวมถึง

  • ระบบการผลิตและรูปแบบของการเคลื่อนย้ายสุกร
  • ที่ตั้งของฟาร์มซึ่งอยู่ในบริเวณเขตการเลี้ยงหนาแน่น
  • การรวมสุกรจากหลายแหล่งการผลิต
  • ขบวนการในการเตรียมสุกรสาวทดแทน
  • โรคอื่นๆในที่พบในฟาร์ม
  • ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ
...