พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของกระบวนการ 5 Step process

กระบวนการ 5 step process ได้รับการพัฒนาต่อเนื่องมาจากหลักการทางวิทยาศาสตร์ และปรัชญาการพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่เรียกว่า Six Sigma  โดยใช้หลักการที่เรียกว่า DMAIC (การกำหนด วัด วิเคราะห์ ปรับปรุง และควบคุม)

...