Bước 4

Phát triển các giải pháp

Người chăn nuôi và bác sỹ thú y nên cùng nhau phát triển các giải pháp kiểm soát dựa vào:
  • Mục tiêu trại muốn đạt được
  • Tình trạng PRRS hiện tại trong đàn
  • Các hạn chế

Các giải pháp có thể bao gồm

  • Quản lý chu chuyển đàn
  • chủng ngừa
  • Các biện pháp an toàn sinh học
  • Chương trình kiểm soát theo khu vực (Area Regional Control – ARC) 

Chương trình chủng ngừa toàn đàn của BI

Vắc xin của BI mang đến giải pháp kiểm soát PRRS bền vững cho toàn đàn – từ heo nái đến heo con và cho đến khi xuất thịt.

 
Chương trình chủng ngừa PRRS tổng đàn
  • Heo con – Một liều vào khoảng thời gian cai sữa
  • Heo hậu bị – Chủng ngừa trước khi nhập vào đàn nái, 2-5 tuần trước khi phối lần đầu
  • Heo nái – Chủng ngừa toàn đàn, bao gồm cả nái mang thai và không mang thai, tái chủng ngừa 3 tháng/lần