pTRACK: công cụ mới nhất giúp đánh giá và giám sát các chương trình an toàn sinh học và quản lý các nguy cơ trong trại heo

Boehringer Ingelheim giới thiệu một công cụ tiến tiến giúp đánh giá và giám sát các quy trình an toàn sinh học và quản lý các nguy cơ trong trại heo.

31-03-2017


Article by:
Boehringer Ingelheim

  • An toàn sinh học tại trại đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát PRRS và các khuyến cáo đều dựa trên sự lưu hành của các tác nhân gây bệnh nhất định như con người hoặc vật dụng trong trại.
  • pTRACK là một Bộ Công cụ cho phép truy xuất các nguy cơ liên quan đến các tác nhân gây bệnh.

  • Công cụ này nên được triển khai như là một phần của kế hoạch chi tiết bao gồm đào tạo nhân viên và đánh giá các nguy cơ an toàn sinh học trong mỗi trại.

Cần có một chương trình kiểm soát toàn diện và có hệ thống khi triển khai kế hoạch kiểm soát dịch bệnh chẳng hạn như tiến trình 5 bước. Trước tiên, phải đặt mục tiêu cần đạt. Sau đó, xác định tình trạng hiện tại của trại. Tìm hiểu các hạn chế là bước thứ ba, bao gồm các nguy cơ về an toàn sinh học và quản lý nguy cơ trong trại hoặc hệ thống chăn nuôi. Dựa vào thông tin từ 3 bước đầu tiên, chúng ta có thể thiết lập gói giải pháp thích hợp (bước 4) và bước cuối cùng là thực hiện giải pháp và theo dõi kết quả (bước 5).

Hàng ngày, trại chăn nuôi phải đối mặt với nhiều nguy cơ về an toàn sinh học, nhưng một số vẫn không được lưu ý. Hiện nay, p-TRACK (công cụ truy xuất mầm bệnh), do Boehringer Ingelheim phát triển, giúp theo dõi và giám sát các nguy cơ liên quan đến tác nhân mang bệnh trong trại như: dụng cụ, nhân viên trại, khách, hoặc các vật dụng cơ giới có khả năng truyền bệnh cho vật nuôi. Bác sỹ thú y và chủ trại sử dụng p-TRACK để đo lường các trường hợp nguy cơ thực tế có liên quan đến chu chuyển đàn.

Ví dụ, p-TRACK có thể xác định vị trí tương đối bên trong hoặc bên ngoài khu chuồng của nhân viên và dụng cụ. Tính năng này cho phép nhận diện và giám sát các khu vực có nhiều khả năng xảy ra nguy cơ hơn. Đây là bước có thể giúp phát hiện và điều chỉnh trước khi đi vào trại, đặc biệt khi có nguy cơ an toàn sinh học liên quan đến các ổ dịch mới. 

Boehringer Ingelheim cam kết tiếp tục phát triển và đưa ra các giải pháp và công cụ mới nhằm giúp kiểm soát PRRS và các bệnh nguy hiểm khác trong chăn nuôi heo. 

Share