Bước 3

Tìm hiểu các hạn chế hiện có

Khi thiết kế một chương trình chủng ngừa thì việc đánh giá năng lực và hạn chế của hệ thống sản xuất đóng vai trò rất quan trọng.

Những hạn chế thường gặp là:

  • Phương thức chu chuyển đàn của trại
  • Khu vực có mật độ chăn nuôi cao
  • Tình trạng ghép bầy heo con của nhiều nái khác nhau
  • Quy trình thích nghi hậu bị
  • Sự tồn tại của nhiều mầm bệnh khác trong trại
  • An toàn sinh học

Một trại / hệ thống trại cũng có thể có các vấn đề về nhân công. Ví dụ việc chủng ngừa tại trại nái thì tốt hơn so với tại các trại gia công nuôi heo choai, heo thịt.

Các chương trình kiểm soát PRRS được đề ra sau khi cân nhắc và tìm cách cải thiện các hạn chế, nhắm đến khả năng thành công cao nhất.