• Home
  • Tiến Trình 5-Bước Kiểm ...

Tiến Trình 5-Bước Kiểm Soát PRRS

Kiểm soát PRRS không chỉ cần có chủng ngừa mà còn cần kết hợp đồng thời với nhiều yếu tố khác. Nó đòi hỏi phải có sự am hiểu toàn diện về bệnh và hệ thống chăn nuôi dưới áp lực của bệnh, về việc sử dụng linh hoạt các công cụ quản lý và cách tiếp cận có hệ thống.

Boehringer Ingelheim đã phát triển một hệ thống gọi là Tiến trình 5 bước kiểm soát PRRS. Tiến trình này cho phép bác sỹ thú y và người chăn nuôi hợp tác với nhau để cùng sử dụng các công cụ kiểm soát PRRS một cách tối ưu, nhằm đáp ứng được nhu cầu kiểm soát PRRS của các hệ thống chăn nuôi khác nhau. Tiến trình 5 bước bao gồm 5 bước cơ bản: đề ra mục tiêu cần đạt; xác định tình trạng PRRS hiện tại; tìm hiểu các hạn chế hiện có; phát triển giải pháp; thực hiện, đánh giá và điều chỉnh giải pháp