• Home
  • Các sự kiện về PRRS

Các sự kiện về PRRS

Hội nghị PRRS châu Á

Asian PRRSpectivelà hội nghị châu Á chuyên đề về PRRS, hội chứng hô hấp và sinh sản trên heo, trình bày những quan điểm khoa học và thực tiễn về căn bệnh, cách kiểm soát, chẩn đoán, thông tin mới về các nghiên cứu mới nhất; luôn cung cấp ...

More info

Hội nghị PRRS tại châu Âu

hội nghị chuyên về PRRS tại châu Âu, cung cấp các quan điểm khoa học và thực tế về dịch bệnh, cách kiểm soát, chẩn đoán, các thông tin về những nghiên cứu mới nhất cùng với các chủ đề khác; luôn trình bày những quan điểm mới nhất và giải pháp thay thế...

More info

Các sự kiện