• Home
  • Chuỗi nhiễm bệnh - Kiểm ...

Chuỗi nhiễm bệnh - Kiểm soát PRRS

Trong nhiều năm qua, ngành chăn nuôi heo phát triển là dựa trên việc giảm thiệt hại do dịch bệnh, cải thiện thú quyền, và nâng cao năng suất. Ngày nay, một số mục tiêu đã đạt được thông qua việc cải thiện phương cách chăn nuôi. 

Những thay đổi trong hệ thống sản xuất có tác động tích cực lên tình trạng sức khỏe đàn heo. Tuy nhiên, những kiến thức về quản lý sản xuất này bao gồm việc quản lý sức khỏe chỉ được phát triển một cách riêng rẽ, gồm nhiều công đoạn, mặc dù cung cấp một lượng lớn kiến thức nhưng theo các cách riêng rẽ, nên không liên kết được các phương thức kiểm soát và ngăn ngừa bệnh vào chuỗi sản xuất (các giai đoạn sản xuất khác nhau).
Khái niệm chuỗi nhiễm bệnh là một công cụ để quản lý dịch bệnh, thông qua sự tiếp cận toàn đàn (một cách hệ thống), kết nối các điều kiện dịch tễ học (chuỗi nhiễm bệnh) vào hệ thống sản suất (chuỗi sản xuất) một cách hợp lý nhằm ngăn ngừa dịch bệnh một cách toàn diện (chuỗi nhiễm bệnh).Sự nhiễm bệnh dai dẳng, mức độ bài thải, đường truyền lây (dọc, ngang) và nhiễm trùng muộn đều nên được cân nhắc như các yếu tố dịch tễ học đặc trưng trong chuỗi nhiễm bệnh thông qua toàn bộ quá trình sản xuất nhằm hiểu rõ hơn mối tương quan giữa về triệu chứng lâm sàng và năng suất, kết quả là tăng hao hụt do tăng tỷ lệ chết và loại thải, tăng chi phí điều trị nhưng năng suất kém, cũng như duy trì đàn heo nhiễm cận lâm sàng. Chuỗi nhiễm bệnh bắt đầu từ heo hậu bị nhập vào đàn nái và kết thúc trên nhóm heo choai và heo thịt hoặc heo dùng làm hậu bị. 
 


Sơ đồ mô tả này giúp tiếp cận căn bệnh một cách toàn diện hơn, từ việc hiểu rõ về dịch tễ học và các tác nhân gây nhiễm, thông qua liên kết giữa “chuỗi sản xuất” với chuỗi nhiễm bệnh sẽ giúp hình thành “chuỗi phòng bệnh” tập trung vào toàn bộ hệ thống sản xuất ở mọi giai đoạn thay vì chỉ tập trung trên nái hoặc chỉ heo con.
Phương cách tiếp cận này có thể giúp thay đổi hoặc điều chỉnh các biện pháp can thiệp trong trại (luân chuyển heo, công tác quản lý, phòng bệnh), được dùng cho việc kiểm soát hoặc ngăn ngừa dịch bệnh. Hơn nữa, việc xem xét toàn bộ “chuỗi nhiễm bệnh” giúp phát triển "chuỗi phòng bệnh” một cách phù hợp hơn. Hiể̉u được nguồ̀n gốc của vấ́n đề, được xem là mục tiêu đầu tiên của phương cách này.

Chuỗ̃i phòng bệnh/nhiễ̃m bệnh PRRS

Khái niệm này trùng khớp với phương cách tiếp cận toàn đàn hoặc toàn hệ thống được đề xuất cho việc kiểm soát PRRS. Tổng kết chuỗi nhiễm bệnh/phòng bệnh PRRS được thảo luận bên dưới.