Các hội nghị trực tuyến

20 năm kiểm soát PRRS tại Mỹ

Ổn định virus PRRS trên đàn giống

 

Lợi ích gián tiếp của vắc xin đối với virus PRRS

 

Nỗ lực hợp tác để kiểm soát PRRS

 

Bạn có muốn được thông báo khi chúng tôi triển khai trang web mới về PRRS?

Hãy hoàn tất mẫu đăng ký ở bên phải và chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết: 

Contact

Fill the form bellow to contact us

Are you a veterinarian?

.